رده های لوله #30

رده ها

Schedules

 


رده مورد نظر را انتخاب نمایید تا جدول مربورطه نمایش داده شود:

Select The Schedule Number to see the table:

#05 /#10#20 /#30 / #40 / Standards / #60 / #80 / #100 / Extra Strong / #120 /#140 / #160


Schedule #30 - TableTHK (mm)

ضخامت (میلیمتر)

THK (Inches)

ضخامت (اینچ)

O.D. (mm)

قطر خارجی (میلیمتر)

O.D. (Inches)

قطر خارجی (اینچ)

Pipe Size (Inches)

سایز لوله (به اینچ)
10.28 .405 1/813.72 .540 1/417.15 .675 3/821.34 .840 1/226.68 1.050 3/433.40 1.315 142.16 1.660 11/448.26 1.900 11/260.32 2.375 273.02 2.875

2 1/2
88.90 3.500 3114.30 4.500 4141.30 5.563 5168.27 6.625 6

5.76

.227

219.07 8.625 8

7.78

.307

273.05 10.750 10

8.38

.330

323.85 12.750 12

9.52

.375

355.60 14.00 14

9.52

.375

406.40 16.00 16

11.12

.438

457.20 18.00 18

11.12

.500

508 20.00 20

11.12

.500

558.80 22.00 22

14.27

.562

609.60 24.00 24660.40 26.00 26

15.87

.625

711.20 28,00 28

15.87

.625

762 30.00 30

15.87

.625

812.80 32.00 32

15.87

.625

863.60 34.00 34

15.87

.625

914.4 36.00 36

تماس با آیرون پایپ

تهران- جاده قدیم کرج بازار آهن غرب تهران مجتمع تجاری بهاران 2 بلوک 20 پلاک 255 و 256

66316999 – 66316888 – 66318747

66316551 – 66316212- 66318746

برخی از عکس ها


Notice: Undefined property: highslideHelper::$_modulename in /home/ironpipe/public_html/index/modules/mod_zt_highslide/helper.php on line 61