رده های لوله #120

رده ها

Schedules

 


رده مورد نظر را انتخاب نمایید تا جدول مربورطه نمایش داده شود:

Select The Schedule Number to see the table:

#05 /#10#20 /#30 / #40 / Standards / #60 / #80 / #100 / Extra Strong / #120 /#140 / #160


Schedule #120 - TableTHK (mm)

ضخامت (میلیمتر)

THK (Inches)

ضخامت (اینچ)

O.D. (mm)

قطر خارجی (میلیمتر)

O.D. (Inches)

قطر خارجی (اینچ)

Pipe Size (Inches)

سایز لوله (به اینچ)
10.28 .405 1/813.72 .540 1/417.15 .675 3/821.34 .840 1/226.68 1.050 3/433.40 1.315 142.16 1.660 11/448.26 1.900 11/260.32 2.375 273.02 2.875

2 1/2
88.90 3.500 3

11.09

.437

114.30 4.500 4

12.7

.500

141.30 5.563 5

14.27

.562

168.27 6.625 6

18.23

.718

219.07 8.625 8

21.43

.844

273.05 10.750 10

25.4

1.00

323.85 12.750 12

27.78

1.94

355.60 14.00 14

30.96

1.219

406.40 16.00 16

34.92

1.375

457.20 18.00 18

38.1

1.500

508 20.00 20

41.27

1.625

558.80 22.00 22

47.02

1.812

609.60 24.00 24660.40 26.00 26711.20 28,00 28762 30.00 30812.80 32.00 32863.60 34.00 34914.4 36.00 36

تماس با آیرون پایپ

تهران- جاده قدیم کرج بازار آهن غرب تهران مجتمع تجاری بهاران 2 بلوک 20 پلاک 255 و 256

66316999 – 66316888 – 66318747

66316551 – 66316212- 66318746

برخی از عکس ها


Notice: Undefined property: highslideHelper::$_modulename in /home/ironpipe/public_html/index/modules/mod_zt_highslide/helper.php on line 61