رده های لوله #20

رده ها

Schedules

 


رده مورد نظر را انتخاب نمایید تا جدول مربورطه نمایش داده شود:

Select The Schedule Number to see the table:

#05 /#10#20 /#30 / #40 / Standards / #60 / #80 / #100 / Extra Strong / #120 /#140 / #160


Schedule #20 - TableTHK (mm)

ضخامت (میلیمتر)

THK (Inches)

ضخامت (اینچ)

O.D. (mm)

قطر خارجی (میلیمتر)

O.D. (Inches)

قطر خارجی (اینچ)

Pipe Size (Inches)

سایز لوله (به اینچ)
10.28 .405 1/813.72 .540 1/417.15 .675 3/821.34 .840 1/226.68 1.050 3/433.40 1.315 142.16 1.660 11/448.26 1.900 11/260.32 2.375 273.02 2.875

2 1/2
88.90 3.500 3114.30 4.500 4141.30 5.563 5168.27 6.625 6

6.35

.250

219.07 8.625 8

6.35

.250

273.05 10.750 10

6.35

.250

323.85 12.750 12

7.92

.312

355.60 14.00 14

7.92

.312

406.40 16.00 16

7.92

.312

457.20 18.00 18

9.52

.375

508 20.00 20

9.52

.375

558.80 22.00 22

9.52

.375

609.60 24.00 24

12.7

.500

660.40 26.00 26

12.7

.500

711.20 28,00 28

12.7

.500

762 30.00 30

12.7

.500

812.80 32.00 32

12.7

.500

863.60 34.00 34

12.7

.500

914.4 36.00 36

تماس با آیرون پایپ

تهران- جاده قدیم کرج بازار آهن غرب تهران مجتمع تجاری بهاران 2 بلوک 20 پلاک 255 و 256

66316999 – 66316888 – 66318747

66316551 – 66316212- 66318746

برخی از عکس ها


Notice: Undefined property: highslideHelper::$_modulename in /home/ironpipe/public_html/index/modules/mod_zt_highslide/helper.php on line 61